5:7 1403/5/2

چشم اندازشرکت کیمیا تجارت لطیـف ایرانیـان در نظر دارد با تشکیـل سازمانـی دانـش محــور متکـی به پژوهـش , نـوآوری و ارتقـاء کیفیـت مــداوم در مـدت زمـان انـدک به پیشرفتـه تریـن و با کیفیـت ترین شرکت تولید محصـولات سلولـزی تبدیل گردد و از لحاظ کیفیت در طول زمان محصولاتی در خور نام شرکت داشته باشد . اصلـی تریـن هـدف این مجموعه رسیدن محصولات با نازلترین قیمت به دست مصرف کننده بوده و هم چنین در عرض چند سال آینده با جهانـی کـردن بازار خود به جایگاه شایستـه در بین ده برنـد برتـر محصولات سلولزی خاورمیانه دست یابد